Zpracování osobních údajů

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR)

1. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

SaZ s.r.o. se sídlem: Koupelní 3908/ 6, 69501 Hodonín, Česká republika IČO: 27744698

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 29172 zastoupená: Ing. Ján TRUSKA, jednatelem společnosti, kontaktní email: data@saz.cz

Vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

2. ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů poskytl správci, a to v souvislosti s uzavřením s mluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.

3. ZDROJE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

a) přímo od subjektů údajů

b) obchodní partneři (zákazníci a dodavatelé)

c) kamerový systém

d) veřejně přístupné rejstříky, seznamy a evidence (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí, veřejný telefonní seznam apod.)

4. KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ, KTERÉ JSOU PŘEDMĚTEM ZPRACOVÁNÍ

a) adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, příp. rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, IČO, DIČ) a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje – např. kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace)

b) popisné údaje (např. bankovní spojení, obrazový záznam z kamerového systému)

c) další údaje nezbytné pro plnění smlouvy

d) údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze strany subjektu údajů (zpracování fotografií, použití osobních údajů za účelem personálních řízení aj.)

KATEGORIE SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

a) zaměstnanec společnosti SaZ

b) agenturní pracovník

c) nájemci výrobních a skladovacích prostor ve vlastnictví SaZ

d) osoba, které je ve smluvním vztahu ke SaZ

e) uchazeč o zaměstnání

f) zákazník a dodavatel

g) kontaktní osoba zaměstnanec dodavatel výronků, materiálů, služeb a kooperací

h) služební návštěva a jiné cizích osoby pohybující se v areálu výrobního závodu Sázava, které jsou monitorovány kamerovým systémem.

5. KATEGORIE PŘÍJEMCŮ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

a) finanční ústavy

b) veřejné ústavy

c) státní aj. orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy

6. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

a) účely obsažené v rámci souhlasu subjektu údajů

b) jednání o smluvním vztahu

c) plnění smlouvy

d) ochrana práv správce, příjemce nebo jiných dotčených osob (např. vymáhání pohledávek správce)

e) archivnictví vedené na základě zákona

f) přijímání nových pracovníků – výběrová řízení na volná pracovní místa

g) plnění zákonných povinností ze strany správce

h) ochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů

i) ochrana majetku, bezpečnost a ochrany zdraví při práci, požární ochrana

j) marketink nabízení produkce a služeb

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, pokud právní předpis nestanoví jinak.

7. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracování osobních údajů provádí správce.

Zpracování je prováděno v sídle správce a výrobním závodě jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce.

Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů.

Za tímto účelem přijal správce technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.

Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

8. ZPŮSOB OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Veškeré osobní údaje, které správci poskytují subjektu, jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi.

Není však objektivně zcela zaručit bezpečnost těchto osobních údajů, proto není ani 100% zajistit, že k poskytnutým osobním údajů nemůže třetí osoba získat přístup, nemohou být zkopírovány, zveřejněny, pozměněny nebo zničeny prolomením bezpečnostních opatření správce.

V této souvislosti správce zaručuje, že pravidelně kontroluje, zda systém neobsahuje slabá místa a nebyl vystaven útoku a používá taková bezpečnostní, která je možné po správci rozumně vyžadovat , aby nedošlo k neoprávněnému přístupu k poskytnutým osobním údajům a která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení.

Přijatá bezpečnostní opatření jsou pak pravidelně aktualizována.

Každý subjekt údajů, ale nese odpovědnost za uchování svého jedinečného hesla a dalších údajů o účtu v tajnosti a za stálou kontrolu nad přístupem ke svému účtu

9. DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách, ve spisovém a skartačním plánu správce či v příslušných právních předpisech.

Jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů.

10. POUČENÍ

Správce zpracovává údaje se souhlasem subjektu údajů s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů.

V souladu se článkem 6 odst. 1 GDPR může správce bez souhlasu subjektu údajů zpracovávat tyto údaje:

a) subjekt údajů udělil souhlas pro jeden či více konkrétních účelů,

b) zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů,

c) zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje,

d) zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby,

e) zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce,

f) zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů.

11. PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

1. V souladu se článkem 12 GDPR informuje správce na žádost subjektu údajů subjekt údajů o právu na přístup k osobním údajům a k následujícím informacím:

a) účelu zpracování,

b) kategorii dotčených osobních údajů,

c) příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,

d) plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy,

e) veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů,

f) skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

2. Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

a) Požádat správce o vysvětlení.

b) Požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo vymazání osobních údajů.

c) Je-li žádost subjektu údajů podle odstavce 1 shledána oprávněnou, správce odstraní neprodleně závadný stav.

d) Nevyhoví-li správce žádosti subjektu údajů podle odstavce 1, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na dozorový úřad, tedy Úřad na ochranu osobních údajů.

e) Postup podle odstavce 1 nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na dozorový úřad přímo.

f) Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

  • Čeština
  • Deutsch
  • English
  • Français
  • Slovenčina
  • Русский
  • Polski
  • български
  • Azərbaycanca
Skanska Mercedes Dopravný podnik mesta Košice DAF Tatra ŽSR Dopravní podnik města Brna Renault MAN Scania
© SaZ s.r.o. 2023